Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Stacja Kontroli Pojazdów nr 3 w Sosnowcu

Stacja Kontroli Pojazdów nr 3 w Sosnowcu

DW-AUTO

DW-AUTO

Poleć nas innym
Czy posiadając prawo jazdy kat. B mogę ciągnąć za samochodem jakąś przyczepę?
Czy posiadając prawo jazdy kat. B mogę ciągnąć za samochodem jakąś przyczepę?

Zagadnienie to jest uregulowane przez Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.).

Z treści art. 88 ust. 2 pkt 3 lit a i b w/w ustawy wynika, że prawo jazdy kat. B uprawnia między innymi do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
 
Ponadto, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Z powyższego wnika zatem, że jeżeli np. masa własna pojazdu wynosi 1500 kg, a jego dopuszczalna masa całkowita wynosi 2100 kg, to można poruszać się zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 900 kg, ponieważ:

- d.m.c. przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu,
- suma dopuszczalnych mas całkowitych poszczególnych pojazdów nie przekracza 3500 kg (jest równa 3000 kg).

Kolejno, prawo jazdy kat. "B" uprawnia jego posiadacza do kierowania również zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 t. i przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kgtzn. zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita może wynosić nawet 4,25 t.

POD WARUNKIEM JEDNAK, ŻE:

   1. pojazd samochodowy nie jest autobusem lub motocyklem (88 ust. 2 pkt 3 lit. A i 88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.)  
   2. przyczepa jest w tej sytuacji WYŁĄCZNIE przyczepą lekką (88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.).


Definicje poszczególnych mas określone są w art. 2 w/w ustawy, odpowiednio w punktach:

masa własna - masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;

dopuszczalna masa całkowita - największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;

rzeczywista masa całkowita - masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób;

Szczegółowe warunki dopuszczające ciągnięcie przyczep (z hamulcem lub bez) przez samochody osobowe. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.03.32.262):

Dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta. Zasada ta dotyczy także nacisków osi, przy czym:

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:

   1. wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
   2. dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
   3. maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
   4. 3.500 kg,

z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:

   1. maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość,
   2. 750 kg.


Źródło: www.slaska.policja.gov.pl